МОТОЦИКЛЕТИ +-

СПРЕЙ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ И СКОРОСТНИ КУТИИ

16,00 лв.
  • Производител: JOHNSEN'S
  • Кат. номер: 4645
+ -
Купи
Моля, изберете:

 

Формула от активна пяна на водна основа, която сама се превръща в емулсия.  Активните съставки влизат във  взаймодействие с напръсканата вода и отвеждат масла и мазнини от повърхносттите. Почиства двигателите на коли, лодки и всички видове промишлени двигатели.  Безопасен за уплътненията. 

 

Упътване: Детайлите да се напръскат добре от разстояние 20-40 см. Препаратът да се остави за около 10 мин да подейства и разтворените замърсявания да се изплакнат със силна струя вода. 

 

Указание: Запалителната уредба предварително трябва да се покрие с подходящи средства, за да се избегнат затруднения при стартирането на двигателя след измиването му. Почистващото деиствие при ръчна обработка значително се подобрява при използване на топла вода.

 

Идентификатори на продукта: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси: Нефтен газ Cas № 68476-86-8, 2-бутоксиетанол  CAS No 111-76-2. Категория на опасност Газове под налягане, Категория 1,Корозия/дразнене на кожата, Категория 2, Мутагенност за зародишни клетки, Категория 1B.  Сигнална дума : Опасно.Предупреждение за опасност: H280 Съдържа газ под налягане: може да експлоадира при нагряване. H315 Причинява кожнодразнене. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H350  Може да причини рак.

 

Препоръки за безопасност: P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.P251  Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба , P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате., P404 Да се съхранява под ключ, P410 +P412Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

Внимание: Съд под налягане: да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 °C. Да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Да не се пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен матириал. Да се държи на разстояние от запалими източници. Да не се пуши. Да се пази от деца.

Разфасовка: 284 гр.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!